1. Vymedzenie pojmov

 1. súhlasom dotknutej osoby je akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný
  prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba
  vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov,
 2. spracúvaním osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými
  údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie,
  uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom,
  preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými
  prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami,
 3. dotknutou osobou je každá fyzická osoba (zákazník/spotrebiteľ), ktorej osobné údaje sa spracúvajú,
 4. prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť Wuly s.r.o., so sídlom Antona Floreka 8780/1A, 841 06 Bratislava –
  mestská časť Záhorská Bystrica, IČO: 53 424 336, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
  Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 149145/B,
 5. webovým sídlom, resp. webovou stránkou prevádzkovateľa je webová stránka www.wuly.eu,
 6. treťou krajinou je krajina, ktorá nie je členským štátom,
 7. medzinárodnou organizáciou organizácia a jej podriadené subjekty, ktoré sa riadia medzinárodným právom verejným,
  alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý bol zriadený dohodou medzi dvoma alebo viacerými krajinami alebo na základe
  takejto dohody.

2. Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a v súlade s
ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, za dodržania zásad spracúvania osobných údajov uvedených v zákone č. 18/2018 Z. z. a ostatných
platných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ po celý čas spracúvania a uchovávania osobných údajov dotknutých osôb za zohľadnenia najnovších
poznatkov o bezpečnostných štandardoch prijíma nevyhnutné technické a organizačné opatrenia za účelom
zaistenia bezpečnosti a ochrany osobných údajov dotknutých osôb.

3. Právne základy, na ktorých základe prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb a rozsah spracúvaných osobných údajov

 1. Spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy:

  K spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľom na tomto právnom základe dochádza:

  • pri nákupe tovaru (uzatvorení a plnení zmluvy a prípadne na vykonanie opatrení pred
   uzatvorením zmluvy) v rozsahu povinných údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefonický
   kontakt, adresa bydliska dotknutej osoby, adresa na doručenie v prípade, že je rozdielna od adresy
   dotknutej osoby a v rozsahu nepovinných údajov: iné osobné údaje, ktoré dotknutá osoba
   v objednávke uvedie.
 2. Súhlas dotknutej osoby:

  K spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľom na tomto právnom základe dochádza:

  • v rámci marketingovej komunikácie prevádzkovateľa s dotknutou osobou bez existencie
   predchádzajúceho vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou a po udelení súhlasu zo
   strany dotknutej osoby,
  • pri registrovaní dotknutej osoby na webovom sídle prevádzkovateľa a vytvorení používateľského konta
   pričom povinnými údajmi sú výlučne len meno, priezvisko, e-mailová adresa dotknutej osoby,
   používateľské meno a heslo a nepovinnými údajmi sú napr. adresa bydliska dotknutej osoby, adresa na
   doručovanie, telefónne číslo a iné údaje, ktoré sa dotknutá osoba pri registrácii a vytvorení
   používateľského konta uvedie,
  • v rámci vernostných programov vedených prevádzkovateľom pre dotknuté osoby pričom spracúvanými
   údajmi sú meno, priezvisko, adresa bydliska dotknutej osoby a e-mailová adresa,
  • v rámci spotrebiteľských súťaží organizovaných prevádzkovateľom pre dotknuté osoby,
  • prostredníctvom súborov cookies (pre viac informácii o cookies viď. časť 8. tohto dokumentu).
 3. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa:

  K spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľom na tomto právnom základe dochádza:

  • v rámci marketingovej komunikácie s dotknutou osobou a to najmä vo forme zasielania
   newslettera či inými formami priameho marketingu spočívajúce v informovaní dotknutých osôb
   o novom tovare,
  • v rámci zlepšovania služieb poskytovaných prevádzkovateľom.
 4. Plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa:

  K spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľom na tomto právnom základe dochádza
  v súvislosti s plnením účtovných a daňových povinností prevádzkovateľa či pri plnení
  povinností prevádzkovateľa voči štátnym či iným príslušným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad činnosťou
  prevádzkovateľa alebo voči orgánom príslušným na rozhodovanie sporov či výkon rozhodnutí súdov, štátnych či
  iných orgánov.

4. Doba uchovávania

Osobné údaje dotknutých osôb súvisiace s ich užívateľským kontom prevádzkovateľ uchováva po dobu zriadenia
užívateľského konta.

V prípade osobných údajov dotknutých osôb uvedených v objednávke, ktoré nemajú vytvorené užívateľské
konto, tieto prevádzkovateľ uchováva po nevyhnutnú dobu, počas reklamačnej doby (spravidla 24 mesiacov) a do
premlčania potencionálnych nárokov zmluvných strán (dotknutej osoby a prevádzkovateľa) uplatniteľných na súde
či iných orgánoch (spravidla 3 roky po plnení zo zmluvy).

V prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby prevádzkovateľ osobné údaje uchováva
do odvolania tohto súhlasu dotknutou osobou.

Na účely splnenia účtovných a daňových povinností prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb uvedené na
faktúrach či iných daňových dokladoch uchováva počas archivačných lehôt vyplývajúcich z platných právnych
predpisov Slovenskej republiky.

5. Príjemcovia osobných údajov

Príjemcami osobných údajov dotknutej osoby sú kuriérske spoločnosti, s ktorými prevádzkovateľ spolupracuje,
avšak len v prípade, že si takúto formu dopravy objednaného tovaru dotknutá osoba zvolí. Prevádzkovateľ
v súčasnosti spolupracuje s nasledovnými kuriérskymi spoločnosťami:

 • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom 1039, 962 33 Budča, IČO: 36 624 942, zapísaná
  v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 9084/S
 • Direct Parcel Distribution SK s.r.o., so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498, zapísaná
  v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 26367/B
 • Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. (Correos), so sídlom Vía Dublín no. 7 (Campo de las Naciones), 28070 Madrid, Španielsko
 • PPL CZ s.r.o., so sídlom K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany, IČO: 251 947 98, sp. zn: C 105858u rejstříkového soudu v Praze
 • Hermes s.r.o., so sídlom Na Vartičke 10, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31 572 201, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 737/S
 • La Poste (colissimo), so sídlom 9, rue du Colonel Pierre Avia 75015 Paris, Francúzsko
 • DHL Parcel Slovensko spol. s.r.o., so sídlom Na pántoch 18, 831 06 Bratislava – Rača, IČO: 47 927 682, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č. 100759/B.

Medzi príjemcov osobných údajov dotknutej osoby patria aj tieto spoločnosti:

 • Stripe Payments Europe, Limited, so sídlom C/O A&L Goodbody, Ifsc, North Wall Quay Dublin 1., Dublin 1, Dublin, Írsko
 • SuperFaktura, s.r.o.., so sídlom Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava, IČO: 46 655 034
 • Ecosam, s.r.o., so sídlom Veterná 42, 91701 Trnava, IČO: 52 582 469, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č .: 45291/T

6. Prenos osobných údajov

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb tieto neprenáša ani nezamýšľa preniesť do tretej krajiny
ani medzinárodnej organizácie.

7. Práva dotknutých osôb

 1. Právo na prístup k osobným údajom

  Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa
  jej týkajú, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele ich spracúvania,
  kategórii spracúvaných osobných údajov, identifikáciu príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje
  poskytnuté, dobe uchovávania osobných údajov a iné informácie špecifikované v ustanovení § 21
  zákona č. 18/2018 Z. z.

 2. Právo na opravu osobných údajov

  Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje,
  ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie
  neúplných osobných údajov.

 3. Právo na výmaz osobných údajov

  Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej
  týkajú.

  Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz
  osobných údajov, ak:

  • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
  • dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, na základe ktorého sa spracúvanie osobných
   údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
  • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie
   osobných údajov,
  • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
  • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona č. 18/2018 Z. z., osobitného predpisu alebo medzinárodnej
   zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
  • boli zhromaždené osobné údaje dieťaťa (osoby mladšej ako 16 rokov), za ktoré nesie dotknutá osoba zodpovednosť
   ako zákonný zástupca týkajúcu sa používania IT služieb, napr. sociálnych médií.

  Prevádzkovateľ nemá povinnosť vymazať osobné údaje dotknutej osoby na jej žiadosť, ak je spracúvanie
  osobných údajov potrebné na:

  • na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
  • na splnenie povinnosti podľa zákona č. 18/2018 Z. z., osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je
   Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej
   moci zverenej prevádzkovateľovi,
  • na účel archivácie,
  • na uplatnenie právneho nároku.
 4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

  Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

  • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť
   správnosť osobných údajov,
  • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto
   toho obmedzenie ich použitia,
  • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba
   na uplatnenie právneho nároku,
  • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane
   prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

  Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať
  len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov
  verejného záujmu.

 5. Právo na prenosnosť osobných údajov

  Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v
  štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje
  ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak:

  • sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe toho, že spracúvanie osobných
   údajov dotknutej osoby je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na
   základe žiadosti dotknutej osoby.
  • spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 6. Právo namietať spracúvanie osobných údajov

  Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej
  situácie vykonávané na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa vrátane profilovania založeného na
  oprávnenom záujme prevádzkovateľa.

  Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho
  marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta
  spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho
  marketingu nesmie spracúvať.

 7. Právo na to, aby sa na dotknutú osobu nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

  Dotknutá osoba má právo, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom
  spracúvaní a má právne účinky, ktoré sa jej týkajú, alebo ju podobne významne ovplyvňujú. To však
  neplatí v prípade, ak je rozhodnutie:

  • nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
  • vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
   a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených
   záujmov dotknutej osoby,
  • založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
 8. Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

  Ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba
  môže kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním odvolať.

Dotknuté osoby si ktorékoľvek z práv uvedených vyššie môžu u prevádzkovateľa uplatniť písomnou žiadosťou
na adresu prevádzkovateľa alebo e-mailom na e-mailovú adresu prevádzkovateľa zverejnené na webovom sídle
prevádzkovateľa v časti Kontakt.

8. Cookies

Webové sídlo prevádzkovateľa používa za účelom skvalitnenia svojich služieb súbory cookies. Súhlas s využívaním cookies dotknutá osoba udeľuje prevádzkovateľovi prostredníctvom vyskakovacej lišty, ktorá sa zobrazí automaticky pri prvej návšteve webového sídla prevádzkovateľa.

Čo je súbor cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý internetový prehliadač dotknutej osoby uloží a/alebo načíta na pevnom disku koncového zariadenia (napr. počítač, notebook alebo smartphone) prostredníctvom webových stránok, ktoré dotknutá osoba navštívi. Súbory cookies zabezpečujú bezpečnejšie a rýchlejšie interakcie s webovými stránkami, pretože sú schopné zapamätať si preferencie dotknutej osoby (napr. prihlasovacie údaje a jazyky) zaslaním informácií, ktoré obsahujú, späť na pôvodné webové stránky alebo na inú webovú stránku, ku ktorej patria, keď dotknutá osoba navštívi webovú stránku prostredníctvom toho istého koncového zariadenia.

Na čo využíva prevádzkovateľ súbory cookies?

Súbory cookies prevádzkovateľ používa na účely skvalitnenia služieb návštevníkom webovej stránky, zapamätania si používateľských nastavení a pre nevyhnutnú funkcionalitu webovej stránky. Zmyslom cookies je uľahčiť a spríjemniť používanie webovej stránky prevádzkovateľa dotknutej osobe.

Odvolanie súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov prostredníctvom súborov cookies

Súhlas so spracúvaním osobných údajov prostredníctvom súborov cookies môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. Ak chce dotknutá osoba odstrániť súbory cookies uložené v koncových zariadeniach, prípadne nastaviť webový prehliadač koncového zariadenia na odmietanie súborov cookies, môže tak urobiť pomocou nastavení predvolieb webového prehliadača koncového zariadenia. Spravidla je možné tak urobiť v nastaveniach webového prehliadača koncového zariadenia v časti “Možnosti”, “Nástroje” alebo “Predvoľby” vo webovom prehliadači, ktorý dotknutá osoba používa na prístup na webové sídlo prevádzkovateľa. V závislosti od existujúcich webových prehliadačov je možné vypnúť súbory cookies pomocou rôznych prostriedkov. Ak chcete získať viac informácií, navštívte príslušnú webovú stránku prehliadača.

Aké súbory cookies používame?

Typ Názov Účel Expirácia Adresa Detaily
Nevyhnutné Nákupný košík Identifikácia a párovanie obsahu nákupného košíka neprihlásených používateľov webových stránok. 2 dni Wuly
Analytické Google Analytics Získavanie anonymizovaných štatistických údajov o používaní webovej stránky. 12 mesiacov Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom na odmietnutie cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu.

Používanie plug-inov

Prevádzkovateľ na svojom webovom sídle môže používať tzv. plug-in zariadenia sociálnych sietí, ktorými môžu dotknuté osoby zdieľať obsah webovej stránky so svojimi kontaktmi na sociálnych sieťach. Ide o plug-in sociálnych sietí Facebook a Instagram.

V prípade akýchkoľvek otázok k ochrane osobných údajov sa dotknuté osoby môžu obrátiť na prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu prevádzkovateľa info@wuly.eu. V prípade pochybností o dodržiavaní povinností prevádzkovateľa súvisiacich so spracúvaním osobných údajov majú dotknuté osoby právo sa so sťažnosťou obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mailový kontakt: statny.dozor@pdp.gov.sk, webové sídlo: www.dataprotection.gov.sk.

Ochrana osobných údajov v zmysle tohto dokumentu nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1. júla 2021.